Arbeidsovereenkomst & arbeidsvoorwaarden

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kent verschillende vormen; zo is er de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en die voor onbepaalde tijd, de arbeidsovereenkomst op oproepbasis (ook wel nulurencontract genoemd), de min-max overeenkomst, maar is ook de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst.

Elk van deze vormen kent zijn eigen regels en het is dan ook zaak bij het aangaan van het dienstverband de juiste keuze te maken, waarbij niet alleen acht wordt geslagen op de wet maar ook op de CAO als die van toepassing is. Zo mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel (er zijn uitzonderingen) geen concurrentiebeding worden opgenomen en mag dat in een contract voor onbepaalde tijd wel. Ook mag in een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter volgens de wet geen proeftijd worden opgenomen. Bij een contract langer dan 6 maanden mag dat wel, maar verscheidene CAO’s bevatten dan weer afwijkingen van de wet omtrent de lengte van die proeftijd.

Bedingen

Behoudens concurrentiebedingen en proeftijdbedingen kunnen ook andere specifieke bedingen worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld een relatiebeding, een verbod op nevenactiviteiten, een studiekostenbeding, een beding betreffende intellectuele eigendom etc. Het verdient dan ook aanbeveling bij het aangaan van het dienstverband aandacht aan de arbeidsovereenkomst en de opname van eventuele specifieke bedingen daarin te besteden.

Arbeidsvoorwaardenreglement

Vaak is er ook een Arbeidsvoorwaardenreglement of Personeelsreglement, waarin secundaire voorwaarden zijn vastgelegd. Om deze onder deel uit te laten maken van de arbeidsovereenkomst is het zaak dat daarnaar in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen door middel van een zogenaamd incorporatiebeding.

jan-de-bruyn-5

Arbeidsgeschillen

Met regelmaat ontstaan er geschillen tussen werkgever en werknemer over arbeidsvoorwaarden als loon, overuren, vakantiedagen of een van de specifieke bedingen als voornoemd.

Zo kan een werknemer van mening zijn dat hij te weinig salaris heeft ontvangen of overuren ten onrechte niet zijn vergoed. Een dergelijke loonvordering verjaart echter na 5 jaar, maar los daarvan mag de werknemer een vordering niet ‘opsparen’ en wordt van hem verwacht dat hij tijdig aan de bel trekt, indien hij van mening dat er onregelmatigheden in de loonbetaling zijn.

Ook ontstaan met regelmaat geschillen over de vraag of de werknemer aan een concurrentiebeding kan worden gehouden. Indien het concurrentiebeding schriftelijk is vastgelegd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de werknemer meerderjarig was toen hij de overeenkomst tekende, dan geldt dat de werkgever in beginsel rechten aan het beding kan ontlenen. Of het concurrentiebeding in het concréte geval ook steeds kan worden afgedwongen is echter een andere vraag; zo is het mogelijk dat een concurrentiebeding door een onvoorziene functiewijziging zwaarder is gaan drukken en daardoor niet kan worden afgedwongen, maar ook is het mogelijk dat de rechter oordeelt dat de werknemer onredelijk zwaar wordt belemmerd door het beding en dat de rechter het concurrentiebeding op die grond vernietigt of matigt.

Procedures over het concurrentiebeding leiden vaak tot een langdurige onzekerheid voor beide partijen en niet zelden wordt dit opgelost door het concurrentiebeding te vervangen door een relatiebeding (of een uitgebreider relatiebeding, als de arbeidsovereenkomst al een relatiebeding kent). Door zo’n relatiebeding mag de werknemer wel gaan concurreren, maar mag hij gedurende een nader overeen te komen termijn (veelal minimaal één en maximaal drie jaar) geen klanten/relaties van de werkgever bedienen of benaderen.

Geschillen over de arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden die niet onderling kunnen worden beslecht, worden voorgelegd aan de Kantonrechter en worden ingeleid met een dagvaarding of verzoekschrift. De verwerende partij kan zich vervolgens eerst schriftelijk verweren en aansluitend gelast de Kantonrechter veelal een mondelinge behandeling om nadere inlichtingen van partijen zelf te krijgen en te bezien of partijen het onder leiding van de Kantonrechter op één of meer punten alsnog onderling eens kunnen worden.

Eerste advies steeds gratis

Snel en adequaat in raad en daad!