Incasso & Contract

Incasso

De Bruyn Arbeid & Recht verzorgt voor bedrijven en particulieren de incasso van uitstaande gelden, of het nu gaat om niet betaalde facturen of om een geldlening. In eerste instantie wordt dan een kort buitengerechtelijk traject gevolgd en wordt zo nodig een betalingsregeling afgesproken en vastgelegd, indien betaling ineens door de debiteur niet mogelijk zou zijn. Is er sprake van betalingsonwil, dan wordt een incassodagvaarding opgesteld en wordt de zaak voorgelegd aan de rechter.

Vaak is op voorhand duidelijk waarom niet wordt betaald. Het kan zijn dat de debiteur eenvoudigweg niet volledig of niet direct kán betalen. Dan biedt een betalingsregeling vaak uitkomst. Indien er sprake is van betalingsonwil of er sprake is van een geschil over verrichte diensten of de hoogte van het bedrag, kan op voorhand vaak een inschatting worden gegeven van de kansen om de vordering langs gerechtelijke weg te incasseren.

Ook voor verweer tegen incasso’s kan men bij De Bruyn Arbeid & Recht terecht. Zo kan het zijn dat u het niet eens bent met een ontvangen factuur of een geschil heeft over de hoogte van de factuur.

Incassokosten

De wet biedt de mogelijkheid voor verhaal van buitengerechtelijke kosten, die op die manier bij de debiteur kunnen worden neergelegd. Dit geschiedt op basis van een staffel, waarbij de hoogte van de vordering de hoogte van de buitengerechtelijke kosten bepaalt. Door de buitengerechtelijke kosten op die wijze bij de debiteur neer te leggen, kan vaak worden voorkomen dat u als schuldeiser zelf met die kosten blijft zitten. Daarnaast wordt uiteraard steevast aanspraak gemaakt op de contractueel overeengekomen rente of – als daarover niets is overeengekomen – op de wettelijke rente of wettelijke handelsrente ingeval van een transactie tussen twee bedrijven. 

Contracten

De Bruyn Arbeid & Recht adviseert en procedeert niet alleen over lopende contracten, maar stelt sinds jaar en dag ook contracten op voor zijn cliënten en beoordeelt op verzoek van cliënten contracten die zijn willen aangaan. Door een jarenlange ervaring in zowel de advies- als procespraktijk kan steeds een contract op maat worden opgesteld, waardoor voorkomen kan worden dat er geschillen over het contract ontstaan doordat zaken niet of niet duidelijk zijn vastgelegd. Veel contractuele geschillen ontstaan immers doordat partijen bij het aangaan van het contract cruciale aspecten ervan niet of niet deugdelijk hebben geregeld.

Het gaat daarbij om zeer uiteenlopende contracten, waarbij gedacht kan worden aan opdracht- of managementovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten in de breedste zin des woords maar ook bijv. aan geheimhoudingsovereenkomsten (zgn. NDA’s).

Contractuele geschillen

Voor een geschil over bestaande contracten treedt De Bruyn Arbeid & Recht met regelmaat op als gemachtigde in rechte door het gehele land. Het geschil wordt dan steeds eerst zorgvuldig in overleg in kaart gebracht, waarna vervolgens een nauwkeurige inschatting van de proceskansen en de kosten wordt gegeven. Indien mogelijk wordt van tevoren een vast tarief afgesproken, zodat u van tevoren exact weet wat uw kosten zullen zijn en u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Eerste advies steeds gratis

Snel en adequaat in raad en daad!