WIA, IVA & WGA

WIA-bezwaar

De Bruyn Arbeid & Recht staat veelvuldig cliënten met succes bij in hun bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV inzake de WIA. Het kan daarbij gaan om een eerste beoordeling na twee jaar ziekte maar ook om een herbeoordeling na een eerdere toekenning van een WIA-uitkering. In zaken als deze is het aan te raden zich deskundig te laten bijstaan, omdat het nauw luistert welke argumenten worden aangevoerd, hoe deze worden aangevoerd en hoe deze worden onderbouwd.

WIA-dossier

Het WIA-dossier van het UWV, dat ten grondslag ligt aan het WIA-besluit (waarbij wel of geen uitkering wordt toegekend), kent een medisch deel en een arbeidsdeskundig deel.

Met betrekking tot het medische deel is het zaak het onderscheid tussen klachten en beperkingen goed in de gaten te houden. Het UWV kijkt niet naar klachten (die zijn immers subjectief), maar kijkt naar zgn. objectiveerbare beperkingen. Met andere woorden, de beperkingen moeten objectief via medisch onderzoek zijn vast te stellen. Meestal is daarbij ook een duidelijke diagnose aan te wijzen, maar dat hoeft niet altijd. In sommige gevallen is geen duidelijke diagnose te stellen, maar kunnen toch objectiveerbare medische beperkingen worden vastgesteld.

FML

Die beperkingen worden vervolgens vastgelegd in een functionele mogelijkheden lijst, FML genaamd. Het is zaak er op toe te zien dat de juiste beperkingen in die FML zijn opgenomen en ook in de juiste gradatie. Die FML is immers leidend voor wat u nog wel en wat u niet meer kunt met uw beperkingen.

Op basis van die FML worden vervolgens binnen het beoordelingssysteem van het UWV (het CBBS) functies gezocht door het UWV die u met die beperkingen nog zou kunnen doen. Dit betreft het arbeidsdeskundig deel. 

Functies WIA

Ook aan dit arbeidsdeskundig deel zitten de nodige haken en ogen, die vaak ook een goede mogelijkheid voor verweer bieden. Zo gebeurt het met regelmaat dat van een onjuist opleidingsniveau wordt uitgegaan of wordt er bijvoorbeeld nachtarbeid geduid waar eigenlijk alleen dagarbeid mag worden geduid. In die gevallen worden er dan functies aan de beoordeling ten grondslag gelegd, die daaraan eigenlijk niet ten grondslag mogen worden gelegd. Indien ter zake niet expliciet verweer wordt gevoerd, komt dat nooit aan het licht en wordt een onjuist besluit genomen waar u de dupe van bent.

Juist het ‘schieten’ op die functies als verweer biedt vaak mogelijkheden in de bezwaar- of beroepsprocedure. Blijven er immers minder dan 3 functies over dan volgt automatisch indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse 80-100%, de hoogste klasse.

jan-de-bruyn-7

Rechtsbijstand in WIA-zaken

Het is dan ook zaak de ingewikkelde systematiek van de WIA-beoordelingen waar mogelijk steeds in uw voordeel te laten werken en een deugdelijk en goed onderbouwd bezwaar- of beroepschrift in te dienen, waarbij met name ook op de details dient te worden gelet. Die kunnen in zaken als deze immers al snel het verschil maken tussen volledige arbeidsgeschiktheid of volledige arbeidsongeschiktheid. 

De Bruyn Arbeid & Recht heeft een jarenlange ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van de WIA en voorheen de WAO en kan u bijstaan van bezwaarfase bij het UWV tot en met hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Denk in alle gevallen aan de bezwaartermijn, welke verplicht steeds onderaan het besluit van het UWV wordt vermeld. Deze termijn beloopt in WIA-zaken 6 weken. Aan die termijn wordt strikt de hand gehouden en hier geldt ‘te laat is ook echt te laat’. Teken daarom tijdig bezwaar aan, zo nodig in eerste instantie slechts formeel bezwaar, dat dan later nader kan worden onderbouwd met argumenten en stukken.

Eerste advies steeds gratis

Snel en adequaat in raad en daad!